Etusivu      Käytännöt      Poissaolot
   
   
   
   
  Hongon koulu
  Katkontie 7
  38950 Honkajoki
  puh. 050 5775271


   
   
   

   


  Poissaolot(PoL ja Perusopetuksen ops)

  Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (Perusopetuslaki 35 §)

  Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua
  .
  Poissaolon ilmoittamismalli
  Perusopetuksen oppilaan ollessa poissa koulusta oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon ja sen syyn ja arvioidun keston heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna, ennen ensimmäisen tunnin alkua. Samalla huoltaja kertoo poissaolon syyn ja arvioidun keston. Ilmoitus tehdään suoraan luokanopettajalle (Wilma/puhelu/tekstiviesti) tai muulle koulun henkilöstöön kuuluvalle, joka toimittaa ilmoituksen asianomaiselle opettajalle. Opettajien huoneen puh.nro on 050 5775271. Tähän ei tekstiviestejä kuitenkaan tule lähettää.
  Jos huoltaja ei ilmoita poissaolosta, kyseessä on luvaton poissaolo. Tällöin oppilaan oma luokan-opettaja/luokanvalvoja ottaa välittömästi yhteyden kotiin.


  Oppilaan tultua kouluun poissaolosta toimitetaan huoltajan allekirjoittama kirjallinen selvitys (poissaolovihko) oppilaan luokanopettajalle/luokanvalvojalle, joka on velvollinen pitämään kirjaa luokkansa poissaoloista. Poissaolot tilastoidaan tuntimääräisinä seuraavin syyryhmin: sairaus, luvallinen poissaolo, luvaton poissaolo.


  Jos oppilas sairastuu koulussa, hänen on viipymättä käännyttävä terveydenhoitajan tai opettajan puoleen saadakseen luvan koulusta poistumiseen ja kotimatkan asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi.
  Toimintamalli oppilaan poissaoloissa
  Luvallinen poissaolo:
  • Huoltaja pyytää vapautusta koulutyöstä ennen poissaoloa koulusta saamallaan tai sivuiltamme tulostetulla poissaoloanomuksella.

  • Luokanopettaja (enintään kolme päivää) tai rehtori myöntää luvan (yli kolme päivää).

  • Oppilas selvittää ennen poissaoloa korvaavat tehtävät.

  • Luvallisen poissaolon jälkeen ei anneta tukiopetusta.

  Sairauspoissaolo:
  • Huoltaja ilmoittaa poissaolosta kouluun ensimmäisen tunnin alkua.

  • Oppilas huolehtii mahdollisuuksien mukaan kotitehtävistään.

  • Sairauden jälkeen oppilas selvittää yhdessä opettajien kanssa puutteet oppimisessa.

  • Tarvittaessa käytetään tukiopetusta.

  Runsaasti sairauspoissaoloja:
  • Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, ohjaa oppilaan terveystarkastukseen ja ilmoittaaoppilashuoltoryhmälle.

  • Jos oppilaan terveydentilassa on normaali, mutta runsaat sairauspoissaolot jatkuvat, asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, johon kutsutaan oppilas ja huoltaja.

  • Jos poissaolot jatkuvat edelleen, asiasta ilmoitetaan sosiaalityöntekijälle.

  Luvaton poissaolo:
  • Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana.

  • Opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan poissaolon syyn selvittämiseksi, samalla sovitaan poissaolotuntien suorittamisesta.

  • Luokanopettaja päättää rangaistuksesta.

  • Jos luvaton poissaolo toistuu, oppilaalle varataan aika kuraattorille.

  •  Jos luvattomat poissaolot jatkuvat edelleen, rehtori tai kuraattori ottaa yhteyttä huoltajaan, oppilas ja/tai huoltaja  kutsutaan oppilashuoltoryhmään kuultaviksi ja ryhdytään lain mukaisiin toimenpiteisiin oppivelvollisuuden suorittamiseksi.

  • Jos luvattomat poissaolot jatkuvat edellen, asiasta ilmoitetaan sosiaalityöntekijälle.

   
   
   
   
   


   


  Hongon koulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi