Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Käytännöt      Koulun ja kodin yhteistyö
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Koulun ja kodin yhteistyö  on lapsen etu

Koulun tärkein yhteistyökumppani on oppilaan perhe ja huoltajat. Kodin ja koulun yhteiset tavoitteetja toiminta oppilaan parhaaksi edesauttavat lapsen oppimista, kasvua ja myönteistä kehitystäkoko koulupolun ajan.
 
Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on huoltajilla. Koulu vastaa opetuksesta
ja tukee oppilaan kasvua. Yhteistyöllä pystytään parhaiten tukemaan oppilaan hyvinvointia
eri ikätasoilla. Yhteistyössä painotetaan molemminpuolista luottamusta, avoimuutta, rehellisyyttä ja yhteydenpidon riittävän matalaa kynnystä. Pyritään siihen, että huolet tuodaan esiin ja niistä keskustellaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 
Tarvittaessa konsultoidaan yhteistyössä muita asiantuntijoita
ja haetaan apua ja tukea oppilashuoltoryhmän kautta.
Yhteistyötä tehdään niin koulun toiminnansuunnitteluun, opetuksen toteuttamiseen kuin arviointiinliittyvissä kysymyksissä. Yhteistyön tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia niin koulussa kuin kotona.
 
Yhteistyön tukena on moniammatillinen verkosto auttamassa sekä koulua että kotia oppilaan koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Yhteistyön muotoja

- Huoltajia kuullaan koulun kasvatustavoitteiden määrittelyssä.
- Huoltajille tiedotetaan opetussuunnitelman laadinnasta ja heillä on mahdollisuus kommentoidaopetussuunnitelmaa.
- Huoltajilla on mahdollisuus osallistua oppilaan yksilöllisten kasvatustavoitteiden
asettamiseen.
- Huoltajia rohkaistaan aktiivisuuteen ja yhteistyöhön koulun kanssa oppilasta koskevissa
asioissa.
- Vanhempainilloissa käydään keskustelua koulun työsuunnitelmasta, toiminnasta,
käytännöistä jne.
- Käsitellään tarvittaessa koulun järjestyssääntöjä sekä muita koulun toimintaa ohjaavia virallisia ja epävirallisia ohjeita.
- Huoltajilla on mahdollisuus kommentoida koulun työsuunnitelmaa ja toimintaa.
- Huoltajien käsityksiä koulun toiminnasta voidaan kartoittaa kyselyillä, jolloin huoltajat voivat esittää omia kehittämisehdotuksiaan ja ilmaista näkemyksiään koulun toiminnasta.
- Huoltajat ovat tervetulleita vierailemaan koulussa ja seuraamaan opetusta.
- Huoltajat osallistuvat
huoltajapalavereihin ja tarvittaessa oppilashuoltotyöryhmän työhön tai muun moniammatillisen verkoston työhön, kun on kysymys esim. koulun tuki kodille tai kodin tuki koululle oppilaan fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Mukana on tällöin eri asiantuntijoita tarpeen mukaan.
- Oppilaat ja huoltajat tutustuvat tulevaan kouluun etukäteen.
 
Säännöllisistä yhteistyön muodoista (vanhempainillat, vanhempain vartit jne.) enemmän sivuston ao. linkeistä valikossa "Käytännöt".

 
 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi