Honkajoen Yhteiskoulu
   Etusivu      Käytännöt      Poissaolot
 

Honkajoen Yhteiskoulu
Karviantie 12
38950 Honkajoki
Puh. 050 5775282
Rehtori 044 5775280
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Poissaolot(PoL ja Perusopetuksen ops)

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (Perusopetuslaki 35 §)

Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
Poissaolon ilmoittamismalli
 
Perusopetuksen oppilaan ollessa poissa koulusta oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon ja sen syyn ja arvioidun keston mahdollisimman pian heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Poissaolot ilmoitetaan Wilman kautta tai puhelimitse.

Jos huoltaja ei ilmoita poissaolosta, kyseessä on luvaton poissaolo. Tällöin oppilaan oma luokan-opettaja/luokanvalvoja ottaa välittömästi yhteyden kotiin.


Oppilaan tultua kouluun poissaolosta toimitetaan huoltajan allekirjoittama kirjallinen selvitys (poissaolovihko) oppilaan luokanopettajalle/luokanvalvojalle, joka on velvollinen pitämään kirjaa luokkansa poissaoloista. Poissaolot tilastoidaan tuntimääräisinä seuraavin syyryhmin: sairaus, luvallinen poissaolo, luvaton poissaolo.


Jos oppilas sairastuu koulussa, hänen on viipymättä käännyttävä terveydenhoitajan tai opettajan puoleen saadakseen luvan koulusta poistumiseen ja kotimatkan asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi.
Toimintamalli oppilaan poissaoloissa
Luvallinen poissaolo:
 • Huoltaja pyytää vapautusta koulutyöstä ennen poissaoloa koulusta saamallaan hakemuksella.

 • Luokanopettaja (enintään kolme päivää) tai rehtori myöntää luvan (yli kolme päivää).

 • Oppilas selvittää ennen poissaoloa korvaavat tehtävät.

 • Luvallisen poissaolon jälkeen ei anneta tukiopetusta.

Sairauspoissaolo:
 • Huoltaja ilmoittaa poissaolosta kouluun ensimmäisen poissaolopäivän aikana.

 • Oppilas huolehtii mahdollisuuksien mukaan kotitehtävistään.

 • Sairauden jälkeen oppilas selvittää yhdessä opettajien kanssa puutteet oppimisessa.

 • Tarvittaessa käytetään tukiopetusta.

Runsaasti sairauspoissaoloja:
 • Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, ohjaa oppilaan terveystarkastukseen ja ilmoittaa

oppilashuoltoryhmälle.

 • Jos oppilaan terveydentilassa on normaali, mutta runsaat sairauspoissaolot jatkuvat, asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, johon kutsutaan oppilas ja huoltaja.

 • Jos poissaolot jatkuvat edelleen, asiasta ilmoitetaan sosiaalityöntekijälle.

Luvaton poissaolo:
 • Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana.

 • Opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan poissaolon syyn selvittämiseksi, samalla sovitaan poissaolotuntien suorittamisesta.

 • Luokanopettaja päättää rangaistuksesta.

 • Jos luvaton poissaolo toistuu, oppilaalle varataan aika kuraattorille.

 •  Jos luvattomat poissaolot jatkuvat edelleen, rehtori tai kuraattori ottaa yhteyttä huoltajaan, oppilas ja/tai huoltaja  kutsutaan oppilashuoltoryhmään kuultaviksi ja ryhdytään lain mukaisiin toimenpiteisiin oppivelvollisuuden suorittamiseksi.

 
 
 
 Honkajoen Yhteiskoulu © kai.sundstrom(at)honkajoki.fi